ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สถานการณ์แนวโน้มปัญหาแรงงานต่างด้าว
แนวทางการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและคัดกรองผู้เดินทางผ่านด่านชายแดนไทย-กำพูชา
แนวทางการส่งกลับจากผู้ป่วยกัมพูชากรณีที่มีใบส่งตัว (Referral Form)
แนวทางการรับ-ส่งต่อจากกัมพูชากรณีที่มีใบส่งตัว (Referral Form)
ดูทั้งหมด