คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ Download
แต่งตั้งคณะกรรมการสาธารณสุขอาเซียน (AEC) โรงพยาบาลสุรินทร์
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ (AEC) โรงพยาบาลสุรินทร์
คำสั่งมอบหมายงาน ด้านสาธารณสุขอาเซียน (AEC) โรงพยาบาลสุรินทร์
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ โครงการพัฒนาภาษากัมพูชา โรงพยาบาลสุรินทร์